Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Leiden nr. 70939373

 

Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: degene die met de Opdrachtnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan, zowel
de door Opdrachtnemer te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve
uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst,
wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een
dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde
Incoterms 2000.

 

Artikel 2 Toepasselijk​heid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden
niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer in welke vorm dan ook, zijn voor de Opdrachtnemer vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten voor de Opdrachtgever en door haar binnen deze termijn
schriftelijk worden aanvaard.
Lid 2: Opdrachtnemer heeft zelfs na aanvaarding in de zin van het vorige lid het recht het aanbod binnen twee dagen
na ontvangst van die aanvaarding zonder schadeplichtigheid te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen die door of aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt zijn aan wijzigingen onderhevig
en binden de Opdrachtnemer niet.

 

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijsopgaven onderhevig aan prijswijzigingen.
Lid 2: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van Opdrachtnemer exclusief BTW en andere door de
overheid geheven belastingen, heffingen en leges.
Lid 3: Alle kosten van drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen
in de overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Lid 4: Indien zich na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging
van prijsbepalende factoren voordoet, waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen, waaronder begrepen waardevermindering van overeengekomen betaalmiddelen, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs al was zulks voorzienbaar
bij het sluiten van de overeenkomst.
Lid 5: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking
tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of
internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven
producten is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen
– een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast
tarief.

 

Artikel 5 Levering

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
B. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
C. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever
eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: In geval de Opdrachtnemer opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte
c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal
van goede en duurzame kwaliteit.
Lid 4: Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef/monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te
zenden indien zulks vóór het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat
geval verplicht de Opdrachtnemer zich, uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en – in geval er
te reproduceren materialen worden toegezonden – na ontvangst van die materialen, een drukproef/monster
voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef/monster geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet
binnen vijf werkdagen na de datum waarop de drukproef/monster aan Opdrachtgever is toegezonden, schriftelijk
anders is bericht.
Lid 5: Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum
hoeveelheden zullen worden geleverd.
Lid 6: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde
producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
Lid 7: Het in gedeelten zenden van goederen door Opdrachtnemer is, na overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere
zending afzonderlijk betaalbaar is.
Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door
Opdrachtnemer opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief
omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten
van lading en lossing, transport en verzekering.
Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken
worden geacht door Opdrachtnemer te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan
Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van
Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden
dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 11: Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is Opdrachtgever gehouden de monsters
binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan
Opdrachtnemer.
Lid 12: Indien Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van
aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en geheimhouding.

Lid 1: De Opdrachtnemer verplicht zich een door Opdrachtgever gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren
en zal de Opdrachtgever desgevraagd vooraf inlichten over de wijze van werken. Binnen de grenzen van de overeenkomst
zal de Opdrachtnemer zich ten volle inspannen om te voldoen aan de wensen van de klant met
betrekking tot de kwaliteit van de te verrichten (advies)diensten.
Lid 2: De Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden
en is daarbij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. De
Opdrachtnemer is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden
namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
Lid 3: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en/of informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ook na beëindiging van de relatie.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit uit de aard van die
informatie voortvloeit. De over en weer verstrekte gegevens en/of informatie zullen door partijen uitsluitend worden
gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
Lid 4: Indien een partij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke
gegevens en/of informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en deze
partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.

 

Artikel 7 Overmacht.

Lid 1: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Opdrachtnemer gerechtigd de
levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden
en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid
enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
Lid 2: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van
Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor
zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van haar
Opdrachtnemers.

 

Artikel 8 Reclames.

Lid 1: Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der
zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan Opdrachtnemer niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding
gehouden is.
Lid 2: Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering
te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden
heeft.
Lid 3: Reclames ter zake van de hoogte van de door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen acht dagen na
factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door Opdrachtnemer geleverde, doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen
geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Opdrachtnemer
van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Opdrachtnemer een garantie heeft gegeven.
Lid 5: Door Opdrachtnemer als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag
worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende)
schadevergoedingsverplichting.
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer  doch is voor rekening en
risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde goederen
totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
Lid 2: Indien de Opdrachtnemer in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van
Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat
Opdrachtgever ook deze vordering van de Opdrachtnemer geheel heeft voldaan.
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Opdrachtnemer jegens
Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen
jegens de Opdrachtnemer.
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening
van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een
eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te
verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de Opdrachtnemer de wens daartoe te kennen
geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen
uit welke hoofde dan ook tegen Opdrachtgever.
Lid 6: Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer goede grond
heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden
gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd
met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 10 Betaling en Wanprestatie.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen
aan Opdrachtnemer zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Opdrachtnemer aangegeven
betalingswijze te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Opdracht ge ver, hoe ook verricht, in de
eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering
op de hoofdsom van de oudste nog onbetaald gelaten facturen.
Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer
toegestaan.
Lid 4: De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar
oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever te verlangen, waarbij Opdrachtnemer gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien
Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een
en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q.
niet-uitvoering van de overeenkomst.
Lid 5: Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft
Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of
facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage
van 12 % per jaar over het factuurbedrag.
Lid 6: Alle door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van
Opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven,
met dien verstande dat deze minimaal € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten
worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere boven € 60.000,= 3%
Lid 7: Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer op Opdrachtgever openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de Opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van
Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van
daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Opdrachtnemer dan wel
van personen door Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 3: Eventueel door Opdrachtnemer verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Opdrachtnemer
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet
van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten
diensten voor het beoogde doel.
Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken en/of vorderingen van derden – daaronder begrepen
personeel, afnemers en leveranciers van Opdrachtgever – ter zake van schade verband houdend met door
Opdrachtnemer geleverde zaken en diensten. De overige aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien
uit intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en
diensten.

 

Artikel 12 Annulering.

Lid 1: Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en behoeven toestemming van Opdrachtnemer, aan
welke toestemming Opdrachtnemer voorwaarden kan verbinden.
Lid 2: In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de
Opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en gederfde winst.
Lid 3: Ingeval de Opdrachtgever weigert de te leveren zaken en/of gegevens in ontvangst te nemen na aanbieding door
Opdrachtnemer wordt de bestelling geacht te zijn geannuleerd en is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige
toepassing.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten.

Lid 1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot adviezen, zaken, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters,
modellen, gereedschap, e.d. die door Opdrachtnemer worden gehanteerd (blijven) berusten bij
Op dracht nemer. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen de voornoemde
adviezen, zaken e.d. door Opdrachtgever, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen
Op drachtnemer en Opdrachtgever gebruikt worden.
Lid 2: Opdrachtgever zal Opdrachtnemer binnen twee werkdagen nadat een derde beweert dat door Opdrachtnemer
geleverde producten of verstrekte adviezen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van (die) derden,
op de hoogte stellen.
Lid 3: In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Opdrachtnemer bevoegd daartegen namens Opdrachtgever verweer
te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen
onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever zijn medewerking verlenen.
Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien
uit intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en
dien sten.

 

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht.

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands
recht van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige daarmee verband houdende
overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s Gravenhage,
behoudens en indien zulks op grond van dwingendrechtelijke regels niet is toegestaan.
Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze
algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 24 uur per dag, 7 dagen per week
   • Bestellingen plaatsen
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • 100% Tevredenheid
   • Binnen 30 dagen gegarandeerd
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Prijzen worden direct berekend
   • 100% veilig betalen
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Hulp nodig?
   • Hulp nodig? Geen probleem!